Cорго займає провідні позиції в структурі експорту українських зернових

0
86

За да­ни­ми Міністер­ст­ва аг­рарної політи­ки та продо­воль­ст­ва України, сорго займає четверту позицію в ек­спорті зерно­вих після ку­ку­рудзи, пшениці та ячме­ню, а за врожайністю во­но не поступається ку­ку­рудзі, яка є пря­мим конку­рентом сорго, а в зо­нах ри­зи­ко­во­го землеробст­ва — навіть у декілька разів пе­ре­ви­щує її.

Про це повідомляє AgroDay.

Так, 2018 ро­ку врожай зерно­во­го сорго амери­канської селекції стано­вив у се­реднь­ому 60–80 ц/га. А найвищі йо­го по­казни­ки бу­ли отри­мані в с.Макіївка Рокитнянсько­го району Київської об­ласті — 144,3 ц/га зерна, що зафіксова­но в Книзі ре­кордів України. До речі, за да­ни­ми Міністер­ст­ва сільсько­го господарст­ва США, в 2016–2017 рр. на­ша країна увійшла у де­сятку світо­вих лідерів за врожайністю сорго.

Нові су­часні техно­логії да­ють змогу знизи­ти ви­тра­ти на ЗЗР удвічі, тим са­мим змен­ши­ти собівартість ви­ро­ще­ної продукції та підвищи­ти її рента­бель­ність.
Сор­го є важли­вою фу­ражною та харчо­вою і, що важли­во, безглю­те­но­вою куль­ту­рою Аме­ри­ки, Авст­ралії та Афри­ки. Якщо в Ук­раїні це ще ніше­ва куль­ту­ра, то для Афри­ки сорго — провідна харчо­ва та кормо­ва куль­ту­ра.

Сор­го вирізняється ви­со­кою пластичністю та пристосо­ваністю до ґрунто­вих і кліматичних умов. Це тепло­любна і по­су­хостійка росли­на, яка до­бре ви­три­мує підвище­ну концентрацію со­лей у ґрунті (за­со­лення), зростає на те­ри­торіях із низь­кою во­логістю та еродо­ва­них, малоро­дю­чих ґрунтах.

Найбільші площі під сорго відведені в Аме­риці та Авст­ралії. Зокре­ма, в Авст­ралії, де 95% території — пу­сте­ля, ця куль­ту­ра є, фактично, єди­ною, здат­ною успішно рости в та­ких умовах. Те са­ме можна сказа­ти й про по­су­шли­ві штати США, такі як Техас, де не росте кукурудза і не завжди ви­жи­ває со­няшник: сорго там займає ве­ликі площі і є ос­новною культурою в ви­робництві. Завдя­ки цьому в Техасі до­бре розви­не­не тваринництво, ад­же 80% раціону ВРХ там становить са­ме сорго.

Для вітчиз­ня­них аг­раріїв, особ­ли­во Мико­лаївської, Одесь­кої, Хер­сонської, Дніпропетровської, Запо­різь­кої, Кіро­во­градсь­кої, Луганської та Донець­кої об­ла­стей, де отриму­ють низькі врожаї кукурудзи та ячме­ню, сорго є надійним альтерна­тивним варіан­том цим куль­ту­рам. Цукрові гібриди сорго амери­канської се­лекції іде­ально придатні для по­треб тваринництва і є пред­ме­том інтере­су для тих, хто ціка­вить­ся віднов­лю­валь­ни­ми джере­ла­ми енергії. Рос­ли­ни ся­га­ють ви­со­ти 4 м, форму­ють по­тужну ве­ге­та­тивну ма­су (1500 ц/га), а ті гібриди, що ма­ють низь­кий вміст лігніну (силосні), до­бре придатні для за­готівлі си­ло­су.

UkraineFood.org

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь-ласка введіть коментар
Будь-ласка введіть ім'я